კანონმდებლობა

 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
  გადმოწერა
 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება №180, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე
  გადმოწერა
 • “პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ “ ევროპის საბჭოს კონვენცია
  გადმოწერა
 • კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ
  გადმოწერა
 • ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR) - ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679)
  გადმოწერა