სამსახურის გადაწყვეტილებები

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ერთიანი სტანდარტის დამკვიდრების, კანონის არაჯეროვანი ინტერპრეტაციისა და სამართალდარღვევების პრევენციის მიზნით, ხელმისაწვდომა  მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ნაწილი. რეესტრში განთავსებულია საზედამხედველო ორგანოს ის გადაწყვეტილებების რომლებიც ამ მიზნების მიღწევას შეუწყობს ხელს. გადაწყვეტილებები გასაჯაროებულია მოქალაქეთა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით. ამასთან, გადაწყვეტილებაში მითითებული ინიციალები მოწოდებულია შეცვლილი სახით.
მონაცემთა დამმუშავებლის დასახელება დავის საგანი შედეგი
შპს „ა“ მონაცემეთა გამჟღავნების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
თბილისის საქალაქო სასამართლო ვებგვერდზე განთავსებული პერსონალური მონაცემების წაშლა გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" მონაცემეთა გამჟღავნების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" მონაცემეთა გამჟღავნების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" მონაცემეთა გამჟღავნების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" ვიდეოთვალთვალის სისტემის მეშვეობით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" ვიდეოთვალთვალის სისტემის მეშვეობით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემის დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" აუდიო-ვიდეო კონტროლის დროს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
თბილისის საქალაქო სასამართლო ვებგვერდზე განთავსებული პერსონალური მონაცემების წაშლა არ გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაცემებზე უკანონო წვდომა გამოვლინდა სამართალდარღვევა
ბ. ო. საცხოვრებელი შენობის ვიდეოთვალთვალის კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ბ" პირდაპირი მარკეტინგის წესების დარღვევა გამოვლინდა სამართალდარღვევა
თბილისის საქალაქო სასამართლო განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემის დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" ვიდეოთვალთვალის კანონიერება და პერსონალური მონაცემების დასაცავად მიღებული უსაფრთხოების ზომები გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" მონაცემეთა გამჟღავნების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა" მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
სს "ა" მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია მონაცემეთა გამჟღავნების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
ლ. მ., სსიპ შემოსავლების სამსახური მონაცემთა დამუშავების კანონიერება გამოვლინდა სამართალდარღვევა
შპს "ა", შპს "ბ" მონაცემთა სუბიექტის ინფორმირების წესების და მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დარღვევა არ გამოვლინდა სამართალდარღვევა
საჯარო სკოლის შემოწმება მონაცემთა დამუშავების კანონიერება არ გამოვლინდა სამართალდარღვევა