რეკომენდაციები

რეკომენდაციები

რეკომენდაციები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ

რეკომენდაციები ინციდენტთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

არასრულწლოვანთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვა - თეორია და პრაქტიკა

ციფრულ გარემოში ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გზამკვლევი

საჯარო დაწესებულებებში დაცული პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კრებული